Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU – https://www.facebook.com/Gieldawalutcom-201941910252873

Konkurs „Światowe podróże”

I. Definicje dla potrzeb niniejszego Regulaminu:

 1. Konkurs – oznacza konkurs pod nazwą Konkurs organizowany na stronie: https://www.facebook.com/Gieldawalutcom-201941910252873 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, ani przeprowadzany przez operatora portalu społecznościowego Facebook;
 2. Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu, który określa zasady Konkursu;
 3. Organizator Konkursu – Payholding Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-413 przy Gwiaździsta 66, Lok. 22 piętro, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000472748, Regon: 022207267 NIP: 894-30-47-640, kapitał zakładowy 700 000 PLN (w całości wpłacony), będąca operatorem serwisu Gieldawalut.com
 4. Uczestnik Konkursu – osoba spełniająca warunki, o których mowa w regulaminie
 5. Zwycięzca Konkursu – osoba spełniająca warunki, o których mowa w regulaminie
 6. Okres Konkursu – konkurs trwa od 10.06.2019 roku, do 16.06.2019 (godzina 23:59).
 7. Komentarz – odpowiedź na zadanie konkursowe w formie komentarza pod postem konkursowym wraz ze zdjęciem
 8. Jury – organ nadzorujący Konkurs oraz decydujący o przyznaniu nagród; członków Jury wskazuje Organizator Konkursu.

II. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu odpowiedzi na pytanie:

Każdy marzy o podróży życia! Idealne miejsce do odbycia takiej przygody dla Ciebie to? Dlaczego akurat to miejsce?

III. Konkurs zostanie przeprowadzony tylko i wyłącznie na facebooku serwisu Gieldawalut.com
Odpowiedzi konkursowe można przesyłać tylko w formie komentarza pod postem.

IV. Uczestnikiem Konkursu może być:

 1. każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, która to osoba łącznie spełnia następujące warunki: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook,  które nie może być kontem fikcyjnym i musi spełniać wymogi określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms.
 2. .Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest akceptacja niniejszego regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje z chwilą opublikowania komentarza konkursowego pod postem w serwisie Facebooku Z chwilą akceptacji Regulaminu, następuje przystąpienie Uczestnika do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć biorący udział w organizacji Konkursu pracownicy lub współpracownicy Organizatora Konkursu oraz osoby wchodzące w skład Jury Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenieść na inne osoby.

V. Zasady Konkursu

 1. W ramach Konkursu, na stronie https://www.facebook.com/Gieldawalutcom-201941910252873  zamieszczony zostanie post konkursowy.
 2. Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika Konkursu Komentarza w postaci opisu i zdjęcia oraz umieszczeniu go na Stronie Internetowej w odpowiedzi na post konkursowy. Zapisany przez Uczestnika Konkursu w ten sposób Komentarz, automatycznie bierze udział w Konkursie. Komentarz powinien być odpowiedzią na zadanie zawarte w punkcie 2 niniejszego regulaminu.
 3. Konkurs składa się z jednego etapu, po zakończeniu, którego zostaną wybrani Zwycięzcy Konkursu.
 4. Nagrodę główną – walizkę podróżną – wygrywa osoba, która pod umieszczonym przez siebie komentarzem zbierze najwięcej like`ów.
 5. Nagrody w postaci książek Jacka Boneckiego – Smartfonowy zawrót głowy wygrywają osoby  wyłaniane przez Jury, na podstawie dokonanej przez Jury oceny pod względem estetyki, oryginalności i pomysłowości opisu.
 6. Wygrywają najbardziej pomysłowe i estetyczne odpowiedzi według uznania Jury.
 7. Poprzez umieszczenie Komentarza na Stronie Internetowej, Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie prawa do zamieszczonych przez niego Komentarzy, a w szczególności prawa autorskie.
 8. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz wobec Organizatora w przypadku sytuacji naruszenia praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie bezpośrednio przeciwko tym podmiotom, a w przypadku braku takiego zwolnienia pokryje wszelkie koszty tych podmiotów podjęte celem oddalenia roszczeń osób trzecich.
 9. Jeżeli Uczestnik Konkursu dobrowolnie udostępni w Komentarzu swój wizerunek zezwala on Organizatorowi bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych, na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie tego wizerunku, mając również na uwadze, że stanowi on dane osobowe.
 10. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz, umieszczając jeden komentarz.
 11. Zwycięzcami Konkursu zostaje 6 Uczestników Konkursu.
 12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na Stronie Internetowej w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia konkursu.
 13. Zwycięzcą Konkursu może zostać tylko osoba, która spełnia warunki zawarte w tym regulaminie.
 14. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym konkursie firmy Payholding sp. z o.o., które zadziały się w tym samym czasie również na innych serwisach.

VI. Organ nadzorujący

Organem nadzorującym Konkurs oraz decydującym o przyznaniu nagród zgodnie z niniejszym regulaminem jest Jury Konkursu.

VII. Nagrody w Konkursie –

 1. Walizka podróżna.
 2. Pięć książek Jacka Boneckiego – Smartfonowy zawrót głowy.
 3. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne ani rzeczowe, jak również innego rodzaju wymianie lub zamianie.
 4. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę.
 5. Wydanie Nagrody Zwycięzcy Konkursu nastąpi po udzieleniu wszelkich niezbędnych do wydania Nagrody informacji, dotyczy w szczególności wszelkich danych niezbędnych do wysyłki Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny podobny sposób, w przypadku wyboru przez Organizatora Konkursu takiej formy doręczenia Nagrody; Podanie powyższych danych osobowych jest dowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym odbioru Nagrody.
 6. Podanie danych do wysyłki powinno być spełnione przez Zwycięzcę Konkursu nie później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia poinformowania Zwycięzcy Konkursu o wygranej, pod rygorem skutków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, chyba że inny termin zostanie wskazany przez Organizatora Konkursu.
 7. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków wydania Nagrody wskazanych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda, stosownie do postanowień Regulaminu.
 8. Zwycięzca Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za podany adres lub inne dane umożliwiające jego identyfikację i niezbędne do realizacji Konkursu, w tym w szczególności do wydania przyznanej Nagrody, a także za brak podania wskazanych danych.
 9. Uczestnik Konkursu ponosi również odpowiedzialność za wszelkie inne własne działania lub zaniechania, których dopuszcza się w związku z Konkursem.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

VIII. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz zgodnie ze zgodą Uczestników Konkursu wyrażaną przed przystąpieniem do Konkursu.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia do Konkursu, w tym w szczególności wydania Nagród. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przekazane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności wydaniem Nagród.
 4. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail oraz telefon.
 6. Osobom przekazującym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści tych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do ich przenoszenia.
 7. Powierzone przez Uczestników Konkursu do przetwarzania dane osobowe zostaną przekazane przez Organizatora Konkursu do dalszego przetwarzania w celu przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Konkursem, a także następującym kategoriom podmiotów: Poczta Polska lub firma kurierska.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i czas wysłania wysyłki nagród.

IX. Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie na adres siedziby Organizatora Konkursu z dopiskiem Konkurs „Światowe podróże” lub na adres e-mail pomoc@gieldawalut.com oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator Konkursu ma odesłać odpowiedź na reklamację.
 2. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Konkursu w treści reklamacji i pod warunkiem jego wskazania. W braku adresu poczty elektronicznej, reklamacja pozostaje bez rozpoznania.

X. Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do jego interpretacji w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Certyfikaty

Dlaczego Gieldawalut.com

 • Oszczędności do 9% na wymianach
 • Wymiany walut online przez 24h/7 dni
 • Automatyczne rozksięgowanie środków

Więcej o Gieldawalut.com?

Gieldawalut.com to zaawansowana technologicznie, nowoczesna i bezpieczna platforma umożliwiająca wymianę walut przez Internet. Kupując np. 10 000 euro można oszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

Sprawdź